Устав

Устав

Свидетельство о регистрации (скан)

Устав ВОО «ФСССУ» (скан)

 

 

1.       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ СЛУЖБОВО-СПОРТИВНОГО СОБАКІВНИЦТВА УКРАЇНИ» (по тексту – Федерація) є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, яка створена на засадах професійної належності та об’єднує фахівців-собаківників, фахівців по племінному розведенню собак та дресируванню собак, власників собак та інших осіб зацікавлених у розвитку службово-спортивного собаківництва.

1.2.   Федерація утворюється та діє із всеукраїнським статусом. Діяльність Федерації поширюється на всю територію України.

1.3.   Федерація є вільною у виборі напрямків її діяльності у межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

1.4.   Найменування Федерації:

1.4.1.    Повне найменування:

українською мовою – ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ СЛУЖБОВО-СПОРТИВНОГО СОБАКІВНИЦТВА УКРАЇНИ»;

російською мовою – ВСЕУКРАИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНІЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ СЛУЖЕБНО-СПОРТИВНОГО СОБАКОВОДСТВА УКРАИНЫ».

1.4.2.    Скорочене найменування:

українською мовою – ВГО «ФСССУ»;

російською мовою – ВОО «ФСССУ».

1.5.  Місцезнаходження Федерації: Україна, 08105, Київська область, Києво-Святошинський район, село Горенка, вулиця Леніна, будинок 125А.

 

2.     МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФЕДЕРАЦІЇ

2.1.  Основною метою діяльності Федерації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів та сприяння збереженню, покращенню генофонду собак всіх порід; сприяння розвитку службового та спортивного собаківництва в структурних підрозділах Збройних сил, Прикордонних військ, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства надзвичайних ситуацій України; задоволення професійних та аматорських інтересів в галузі кінології; співпраця з міжнародними організаціями з питань племінного розведення, проведення зоотехнічних заходів, годівлі, утримання та ветеринарного забезпечення тварин; пропаганда та впровадження серед населення методичних рекомендацій у сферах ветеринарного обслуговування, харчування, утримання тварин.

2.2.  Для досягнення своєї мети Федерація ставить перед собою наступні завдання:

2.2.1.   представництво і захист законних інтересів Федерації і законних інтересів її членів в органах державної влади і громадських організаціях;

2.2.2.   патріотичне виховання членів Федерації, пропаганда серед населення Конституції і законів України про захист Вітчизни;

2.2.3.   участь у підготовці членів Федерації до несення служби в Збройних силах, Прикордонних військах, Міністерстві внутрішніх справ та Міністерстві надзвичайних ситуацій України, шляхом проведення методично-роз’яснювальної роботи;

2.2.4.  розвиток службово-спортивного собаківництва з усіма видами кінологічної діяльності

2.3.   Для виконання статутних завдань Федерація у встановленому Законом порядку має право:

2.3.1.  здійснювати співробітництво в галузі кінології з науковими та учбовими закладами в Україні та за кордоном;

2.3.2.  представляти і захищати інтереси членів Федерації в органах державної влади;

2.3.3.  сприяти захисту тварин, зокрема собак,  в Україні;

2.3.4.   сприяти розвитку спорту з собаками;

2.3.5.   сприяти племінному розведенню службових собак з високими робочими якостями для використання їх в спорті, Збройних силах, Прикордонних військах, Міністерстві внутрішніх справ, Міністерстві надзвичайних ситуацій та в інших державних та недержавних організаціях України;

2.3.6.  сприяти розвитку масового кінологічного руху на території України;

2.3.7.  створювати місцеві осередки на території України;

2.3.8.  сприяти вивченню та пропагуванню сучасних досягнень вітчизняної та світової кінології;

2.3.9.  організовувати зоотехнічний облік поголів’я та ведення племінної книги обліку поголів’я для потреб членів Федерації;

2.3.10.   сприяти підготовці та проводити атестацію фахівців, експертів, фігурантів, дресирувальників, суддів по собаківництву у встановленому чинним законодавством України порядку серед членів Федерації;

2.3.11.   надавати допомогу по підготовці спеціалістів службового собаківництва для відповідних служб, міністерств та відомств України, шляхом проведення методично-роз’яснювальної роботи;

2.3.12.   проводити лекції, бесіди, семінари, консультації та інше з членами Федерації з питань утримання, дресирування, розведення та вирощування собак;

2.3.13.   проводити спортивні та інші зоотехнічні заходи;

2.3.14.   організовувати та проводити виставки, чемпіонати, конкурси, змагання по дресируванню та інші оціночні заходи для членів Федерації;

2.3.15.   оформлювати та видавати документи про походження собак (родоводів) членів Федерації;

2.3.16.   консультувати членів Федерації та тренувати і дресирувати їх собак;

2.3.17.   організовувати спортивно-дресирувальні майданчики для членів Федерації;

2.3.18.   співпрацювати з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

2.3.19.   сприяти організації обміну досвідом та налагодженню контактів з іншими організаціями аналогічного профілю.

 

3.    ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ФЕДЕРАЦІЇ

3.1.  Федерація є юридичною особою з дня її державної реєстрації.

3.2.  Федерація створюється на невизначений термін.

3.3.  Федерація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Федерації.

3.4.  Федерація має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.

3.5.  Федерація має круглу печатку, штампи, символіку, зразки яких затверджуються Правлінням. Символіка Федерації реєструється в установленому законом порядку. Федерація може мати бланки зі своїм найменуванням та інші засоби аудіовізуальної ідентифікації.

3.6.  Федерація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

3.7.  Федерація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Федерації.

3.8.  Федерація має право:

3.8.1. від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов’язки, укладати угоди, які необхідні для досягнення мети діяльності Федерації;

3.8.2. бути позивачем та відповідачем у всіх судових інстанціях згідно правил підсудності та підвідомчості чинного законодавства України;

3.8.3. наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно-правових угод;

3.8.4. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів Федерації у державних та недержавних органах і організаціях;

3.8.5. одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

3.8.6. вносити пропозиції до органів державної влади і управління;

3.8.7. здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування юридичних осіб в порядку, встановленому законодавством України, з метою виконання статутної мети і завдань;

3.8.8. набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України;

3.8.9. використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності Федерації;

3.8.10. отримувати фінансування за рахунок членських внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та надходжень від основної діяльності Федерації;

3.8.11. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї та цілі;

3.8.12. створювати третейський суд при Федерації;

3.8.13. засновувати засоби масової інформації;

3.8.14. засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та цьому Статуту.

3.9.   Федерація не має права самостійно вести господарську діяльність спрямовану на отримання прибутку. Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, підприємств, що створені Федерацією, використовуються виключно на виконання статутних завдань Федерації або на благодійні цілі і не можуть розподілятися між членами Федерації.

 

4.    ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦІЇ

4.1. Умови і порядок прийому в члени Федерації, припинення членства визначаються цим Статутом.

4.2. Членами Федерації можуть бути фізичні особи, визначені пункті 4.3. цього Статуту, які поділяють принципи та завдання Федерації, визнають та виконують положення цього Статуту, відповідають вимогам і прийняті до Федерації в порядку, встановленому цим Статутом та внутрішніми документами Федерації, а також своєчасно сплачують членські внески.

4.3. Членами Федерації можуть бути громадяни України, які досягли 18 років, прямо або опосередковано пов’язані з розвитком службово-спортивного собаківництва на території України та які своєю діяльністю сприяють досягненню мети та здійсненню завдань Федерації.

4.4. Кандидатами у члени Федерації можуть бути громадяни України, які зацікавлені у розвитку службово-спортивного собаківництва.

4.5. За рішенням Правління фізичній особі може бути присвоєне звання почесного членаФедерації. Почесним членом Федерації може бути фахівець, науковець, політичний чи суспільний діяч, а також будь-яка інша фізична особа, яка має особливі досягнення у розвитку службово-спортивного собаківництва і надає значну організаційну, матеріальну або іншу підтримку діяльності Федерації. Почесні члени Федерації мають право брати участь (з правом дорадчого голосу) у Загальних зборах та засіданнях Правління, а також користуватися всіма іншими правами членів Федерації, крім права бути обраними до органів Федерації (проте почесного члена може бути обрано до складу Піклувальної ради).

4.6. Прийом нових членів до Федерації здійснюється Правлінням на підставі поданої заяви.

4.7. Рішення про прийом до Федерації або про відмову приймається Правлінням у місячний термін з дати подачі заяви за умови подання заявником всіх необхідних відомостей та сплати встановлених внесків.

4.8.                     Рішення про відмову у прийомі до Федерації може бути оскаржене до Загальних зборів, рішення яких є остаточним.

4.9.                     Розмір та порядок сплати членами Федерації вступних та членських внесків визначаються Положенням про членські внески, яке затверджується Правлінням.

4.10.                 Членство в Федерації припиняється у випадках:

4.10.1.           добровільного припинення членства в Федерації відповідно до поданої заяви;

4.10.2.           виключення з членів Федерації;

4.10.3.           автоматичного припинення членства в Федерації у випадках, передбачених Статутом Федерації.

4.11.                 Добровільне припинення членства в Федерації здійснюється шляхом подання письмової заяви до Федерації. Рішення Правління у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подачі заяви.

4.12.                 Члена Федерації може бути виключено з Федерації за рішенням Правління, за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:

4.12.1.           виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Федерації;

4.12.2.           порушення обов’язків щодо сплати вступних та членських внесків;

4.12.3.           невиконання статутних обов’язків, в тому числі, порушення Статуту, а також невиконання рішень Правління або порушення правил і норм, прийнятих Установчими зборами, Загальними зборами, Правлінням або Президентом, які є обов’язковими для всіх членів Федерації;

4.12.4.           поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, діловій репутації Федерації;

4.12.5.           накладення на члена Федерації дисциплінарного стягнення у зв’язку з його професійною діяльністю;

4.12.6.           недотримання членом Федерації стандартів етичної та професійної поведінки, затверджених Загальними зборами.

4.13.                 Рішення Правління про виключення з Федерації надсилається члену Федерації, якого виключено, у письмовій формі. Рішення Правління про виключення з Федерації може бути оскаржене до Загальних зборів. Скарга подається до Загальних зборів протягом 30 (тридцяти) днів з моменту надіслання рішення члену Федерації, якого виключено. У випадку подання скарги, до її розгляду Загальними зборами, рішення про виключення з Федерації призупиняється. Рішення Загальних зборів є остаточним.

4.14.                 Припинення членства настає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:

4.14.1.           несплати щорічних членських внесків;

4.14.2.           визнання члена Федерації недієздатною особою у встановленому законом порядку;

4.14.3.           набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена Федерації, який скоїв умисний злочин;

4.14.4.           смерті члена Федерації.

4.15.                 У разі добровільного припинення членства в Федерації, виключення члена з Федерації або автоматичного припинення членства, майно та кошти, передані таким членом у власність Федерації, поверненню не підлягають.

 

5.                           ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ

5.1.                     Члени Федерації мають право:

5.1.1.               брати участь в управлінні Федерацією через участь у Загальних зборах у порядку, передбаченому статтею 8 Статуту;

5.1.2.               обирати та бути обраними до органів Федерації, її Місцевих осередків;

5.1.3.               брати участь у роботі місцевих осередків Федерації, включаючи загальні збори відповідного Місцевого осередку, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань Федерації;

5.1.4.               брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Федерацією на умовах, затверджених Правлінням або відповідним структурним підрозділом Федерації, в межах своєї компетенції;

5.1.5.                користуватися послугами та привілеями Федерації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Федерація, на умовах, затверджених Правлінням;

5.1.6.               одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених органами Федерації;

5.1.7.               вимагати розгляду на Загальних зборах будь-яких питань, що стосуються діяльності Федерації;

5.1.8.               обговорювати будь-які питання діяльності Федерації, вносити на розгляд Федерації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;

5.1.9.               одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Федерації;

5.1.10.           публікувати свої наукові праці та наукові статті у виданнях Федерації на умовах, затверджених Правлінням;

5.1.11.           одержувати від Федерації допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів на умовах, затверджених Правлінням;

5.1.12.           вийти з Федерації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.

5.2.                     Члени також мають інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Загальних зборів.

5.3.                     Члени Федерації зобов’язані:

5.3.1.               дотримуватись вимог цього Статуту, внутрішніх документів Федерації та виконувати рішення Загальних зборів, Правління та інших органів Федерації;

5.3.2.               своєчасно сплачувати членські та інші внески у розмірі та порядку, встановленому Правлінням;

5.3.3.               брати активну участь у досягненні цілей та завдань Федерації, всіляко сприяти Федерації у її діяльності;

5.3.4.               не допускати дій, що дискредитують Федерацію;

5.3.5.               інформувати органи Федерації про відомі їм факти, які можуть негативно вплинути на діяльність Федерації, а також про факти порушення цього Статуту;

5.3.6.               нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Федерації.

 

6.                           ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ

6.1.                     В Федерації створюються наступні органи:

6.1.1.               Загальні збори Федерації;

6.1.2.               Правління;

6.1.3.               Президент. Віце-Президент;

6.1.4.               Виборча комісія;

6.1.5.               Ревізійна комісія.

 

7.                           ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ ФЕДЕРАЦІЇ

7.1.                     Загальні збори Федерації (по тексту – Загальні збори) є вищим органом Федерації і формується відповідно до цього Статуту з метою широкого представництва членів Федерації.

7.2.                     Загальні зборимають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Федерації.

7.3.                     До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень з наступних питань:

7.3.1.               визначення основних напрямків діяльності Федерації;

7.3.2.               затвердження Статуту та змін до нього;

7.3.3.               обрання Президента, Віце-Президента, інших членів Правління та членів Ревізійної комісії;

7.3.4.               обрання Виборчої комісії;

7.3.5.               розгляд та затвердження річного звіту Федерації, включаючи звіти Президента та Правління про роботу, виконану протягом звітного періоду, та річного звіту Ревізійної комісії про виконану роботу та результати проведених перевірок;

7.3.6.               затвердження стандартів етичної та професійної поведінки членів Федерації;

7.3.7.               затвердження резолюцій;

7.3.8.               прийняття рішень за скаргами на відмову у прийомі до Федерації, а також за скаргами на виключення з Федерації;

7.3.9.               реорганізація та ліквідація Федерації, призначення Ліквідаційної комісії, затвердження Ліквідаційного балансу.

7.4.                     У Загальних зборах беруть участь:

7.4.1.               делегати від Місцевих осередків, обрані, відповідно до затвердженої Правлінням норми представництва, але не менше, ніж один делегат від Місцевого осередку;

7.4.2.               Президент та Віце-Президент (члени з посадою);

7.4.3.               члени Правління (члени з посадою);

7.4.4.               члени Ревізійної комісії (члени з посадою);

7.4.5.               члени Виборчої комісії (члени з посадою);

7.5.                     Усі питання Загальні збори вирішують простою більшістю голосів учасників, що беруть участь у голосуванні. Для вирішення питань, пов’язаних зі зміною Статуту, припиненням діяльності Федерації та , відчуження майна на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Федерації потрібна більшість у 2/3 голосів учасників, що беруть участь у голосуванні.

7.6.                     Обрання делегатів на Загальні збори від Місцевих осередків.

7.6.1.               Делегати від Місцевих осередків обираються на загальних зборах відповідного Місцевого осередку шляхом відкритого голосування.

7.6.2.               Якщо на виборах було обрано кількість делегатів на Загальні збори від відповідного Місцевого осередку меншу, ніж передбачено затвердженими Правлінням нормами представництва, на вакантні місця проводяться довибори відповідно до встановленої вище процедури. Строк проведення довиборів визначає Виборча комісія.

7.6.3.               Термін повноважень делегатів для участі в Загальних зборах від Місцевих осередків складає 2 (два) роки. У випадку дострокового припинення повноважень делегата на Загальні збори (або у випадку проведення довиборів на вакантні місця згідно пункту 7.6.2. цього Статуту), на місце делегата на Загальні збори, який вибув, обирається новий делегат на Загальні збори від цього Місцевого осередку на залишок терміну повноважень делегата, який вибув, за процедурою, встановленою в пункті 7.5. цього Статуту.

7.7.                     Формою роботи Загальних зборів є засідання. Загальні збори скликаються Правлінням 1 (один) раз на рік (чергові Загальні збори). За рішенням Правління можуть бути скликані позачергові Загальні збори. Позачергові Загальні збори мають бути невідкладно скликані також на письмову вимогу 1/5 Загальних зборів, Президента, 1/3 членів Правління або Ревізійної комісії.

7.8.                     Про скликання чергових Загальних зборів члени Федерації повідомляються шляхом, встановленим Правлінням, не менше, ніж за 45 (сорок п’ять) днів до дати проведення чергових Загальних зборів. У випадку скликання позачергових Загальних зборів повідомлення має бути зроблено не менше, ніж за 10 (десять) днів до дати проведення позачергових Загальних зборів.

7.9.                     Проект порядку денного Загальних зборів пропонується Правлінням. Остаточний порядок денний затверджується Загальними зборами на початку їх з урахуванням пропозицій Правління.

7.10.                 Делегат на Загальні збори вважається таким, що бере участь у Загальних зборах, лише за умови реєстрації у реєстрі делегатів, що засвідчується особистим підписом.

7.11.                 Якщо делегат на Загальні збори від Місцевого осередку не зареєструвався на Загальних зборах, він вважається таким, що склав з себе повноваження делегата на Загальні збори (крім випадків надання Виборчій комісії документального підтвердження поважних причин своєї відсутності) і його місце заміщується відповідно до пункту 7.6.3 цього Статуту на термін, що залишився до кінця повноважень. Будь-який член Федерації має право оглянути реєстр делегатів на Загальні збори.

7.12.                 Загальні збори вважаються правомочними, тобто такими, що можуть приймати рішення за наявності  кворуму, а саме присутності та реєстрації більше 50 (п’ятдесят) % зареєстрованих делегатів від всіх місцевих осередків.

7.13.                 Проект порядку денного повторних Загальних зборів має бути таким самим, як і проект порядку денного Загальних зборів, які не мали кворуму.

7.14.                 Якщо на Загальних зборах не має кворуму, а Загальні збори не визначили дати проведення повторних Загальних зборів, Президент або Правління скликає повторні Загальні збори, проведення яких має бути призначене Президентом або Правлінням. Відповідне рішення має бути прийняте Президентом або Правлінням протягом 60 (шістдесят) днів з дати проведення Загальних зборів, які не відбулися. При цьому мають бути дотримані терміни, передбачені в пункті 7.8. цього Статуту.

7.15.                 Всі Загальні збори є відкритими для всіх членів Федерації та акредитованих представників засобів масової інформації, крім проведення закритих Загальних зборів, про що Загальні збори ухвалюють окреме рішення. На Загальні збори Президентом та Правлінням можуть бути запрошені почесні гості та спостерігачі, яким може надаватися слово, але які не мають право брати участь у голосуванні. Розповсюдження на Загальних зборах будь-яких матеріалів можливе лише з дозволу Голови Загальних зборів.

7.16.                 Будь-яке питання, яке пропонується до розгляду Загальними зборами, має бути внесено його ініціатором у письмовій формі та надіслано Правлінню не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів і відповідати наступним вимогам:

7.16.1.           бути поданим у письмовій формі (принаймні в одному примірнику) та у вигляді електронного документу;

7.16.2.           містити формулювання рішення Загальних зборів з цього питання (крім пропозицій, які подаються не для схвалення Загальними зборами, а лише для їх відома);

7.16.3.           містити пояснення (мотивування) необхідності схвалення відповідного рішення (крім пропозицій, які подаються не для схвалення Загальними зборами, а лише для їх відома);

7.16.4.           мати обсяг не більше, ніж 10 сторінок (А4 формату), якщо тільки інше не дозволить Правління;

7.16.5.           містити прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка подає питання на розгляд, особистий підпис та дату;

7.16.6.           питання та пропозиції, подані з порушенням правил, встановлених в пункті 8.17, в порядок денний не вносяться та на Загальних зборах не розглядаються, якщо тільки Правління не прийме інше рішення.

7.17.                 Якщо інше не буде встановлено регламентом Загальних зборів, застосовуються такі правила:

7.17.1.           виступати на Загальних зборах можуть лише особи, які мають таке право згідно зі Статутом;

7.17.2.           будь-який член Федерації, який є особисто присутнім на Загальних зборах, має право виступу з питання, яке розглядається за його пропозицією або стосується його особисто;

7.17.3.           будь-яка особа має право виступити на Загальних зборах, якщо таке прохання підтримане 2/3 (дві третіх) голосів учасників Загальних зборів, зареєстрованих на цих Загальних зборах;

7.17.4.           одна особа має право виступити з певного питання лише один раз (проте особа, яка ініціювала обговорення має право на додатковий виступ по завершенні обговорення);

7.17.5.           на доповідь з певного питання надається до 10 (десять) хвилин;

7.17.6.           на співдоповідь з певного питання надається до 10 (десять) хвилин;

7.17.7.           на виступ з обговорення певного питання надається до 5 (п’ять) хвилин.

7.18.                 Рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів учасників Загальних зборів, зареєстрованих на цих Загальних зборах, крім рішень з пункту 7.5. цього Статуту.

7.19.                 Головує на Загальних зборах Президент. У випадку відсутності Президента на Загальних зборах головує Віце-Президент. У випадку відсутності Президента та Віце-Президента на Загальних зборах головує особа, яка обирається Загальними зборами.

7.20.                 В обов’язки Голови Загальних зборів входить:

7.20.1.           ведення Загальних зборів та забезпечення порядку у залі (в тому числі, за допомогою призначених головуючим осіб);

7.20.2.           забезпечення дотримання регламенту Загальних зборів та інших положень, що регулюють їх роботу;

7.20.3.           вирішення всіх процедурних питань.

7.21.                 Робота Загальних зборів протоколюється. Ведення протоколу забезпечує Секретар Загальних зборів, який обирається Загальними зборами. Рішення Загальних зборів вносяться до протоколу або складаються у вигляді окремого документу. Протоколи Загальних зборів та їх резолюції підписує Голова та Секретар Загальних зборів.

 

8.                           ПРАВЛІННЯ

8.1.                     Правління є постійно діючим колегіальним органом управління Федерації.

8.2.                     До складу Правління входять 5 (п’ять) осіб, з яких Президент та Віце-Президент є членами Правління за посадою та 3 (три) члени обрані Загальними зборами Федерації шляхом відкритого голосування з числа його делегатів, відповідно до чинної на момент обрання процедури.

8.3.                     Члени Правління обираються терміном на 5 (п’ять) років. Перебіг терміну повноважень членів Правління починається з моменту закінчення Загальних зборів (Установчого з’їзду), на яких обрано склад Правління.

8.4.                     Член Правління може в будь-який час подати у відставку, яка приймається Правлінням Федерації.

8.5.                     Члена Правління, за виключенням Президента, може бути достроково відкликано з посади за рішенням Загальних зборів на підставі подання, поданого не менш ніж 50 (п’ятдесят) % членів Федерації, або Президентом Федерації.

8.6.                     Заміщення вакантних посад членів Правління, які стали вакантними відповідно до пунктів 8.4. та 8.5. цього Статут проводиться Загальними зборами шляхом обрання нових членів Правління на термін, що залишився до кінця терміну повноважень Правління.

8.7.                     Члени Правління, термін повноважень яких закінчився у зв’язку зі закінченням терміну, зберігають свої посади та повноваження до обрання нових членів Правління.

8.8.                     На засіданнях Правління головує Президент. У випадку відсутності Президента на засіданні Правління головує Віце-Президент. У випадку відсутності Президента та Віце-Президента обирається головуючий з числа членів Правління.

8.9.                     Голови Місцевих осередків Федерації мають право брати участь у всіх засіданнях Правління, крім закритих, з правом дорадчого голосу.

8.10.                 До компетенції Правління відноситься вирішення всіх питань, пов’язаних з діяльністю Федерації, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

8.11.                 До компетенції Правління належить:

8.11.1.           розробка пропозиції щодо основних напрямків роботи Федерації;

8.11.2.           скликання чергових та позачергових Загальних зборів;

8.11.3.           підготовка та подання на затвердження Загальних зборів Положень про Правління та Ревізійну комісію Федерації, а також змін до них;

8.11.4.           забезпечення та контроль виконання рішень Загальних зборів;

8.11.5.           затвердження порядку повідомлення членів Федерації про скликання Загальних зборів, визначення норми представництва на Загальних зборах, організація підготовки Загальних зборів;

8.11.6.           утворення Місцевих осередків Федерації, затвердження Положення про Місцеві осередки та призначення голів Місцевих осередків за поданням загальних зборів членів Місцевих осередків;

8.11.7.           створення інших структурних підрозділів Федерації, затвердження напрямків їх роботи та повноважень, а також затвердження голів таких підрозділів;

8.11.8.           визначення структури, розмірів та порядку сплати вступних та членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків;

8.11.9.           затвердження бюджету, річного фінансового звіту та бухгалтерського балансу, поточних планів діяльності Федерації та заходів, необхідних для їх виконання;

8.11.10.       затвердження фінансових планів та інших програм фінансової діяльності Федерації;

8.11.11.       підготовка та подання на затвердження Загальних зборів щорічних доповідей щодо діяльності Федерації та виконання бюджету Федерації;

8.11.12.       затвердження штатного розкладу та умов оплати праці працівників Федерації;

8.11.13.       затвердження положень, правил, процедур, регламентів та інших внутрішніх документів Федерації, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів;

8.11.14.       прийняття рішення щодо створення третейського суду, затвердження Положення, регламенту та списку суддів Третейського суду при Федерації;

8.11.15.       прийом до Федерації, виключення членів з Федерації;

8.11.16.       затвердження зразків печатки, штампів та Положення про символіку Федерації, а також зразка посвідчення члена Федерації;

8.11.17.       інші повноваження, віднесені до компетенції Правління цим Статутом або рішеннями Загальних зборів.

8.12.                 Рішення Правління приймаються колегіально на засіданнях Правління або методом опитування (письмового чи електронного).

8.13.                 Чергові засідання Правління проводяться не рідше одного разу на 3 (три) місяці. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Президента, Ревізійної комісії, або не менше ніж 2 (двох) членів Правління.

8.14.                 Про чергове засідання Правління його члени мають бути повідомлені не пізніше, ніж за 5 (п’ять) робочих днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного. Повідомлення про позачергове засідання Правління, що скликається з питань, які вимагають термінового вирішення, можуть надсилатися рекомендованим листом з повідомленням про вручення за 2 (два) робочі дні до дати проведення засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного.

8.15.                 Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Правління. У випадку відсутності кворуму, протягом 7 (семи) днів має бути скликане позачергове засідання Правління з тим же порядком денним або проведене опитування членів Правління.

8.16.                 Члени Правління повинні брати участь у засіданнях особисто. В разі неможливості бути присутнім член Правління може надіслати свого представника, чиї повноваження підтверджуються письмово. Представник враховується при підрахунку кворуму, але не має права голосу.

8.17.                 Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління. У випадку рівного розподілу голосів приймається рішення, за яке голосував Президент Федерації або інша особа, яка головує на засіданні Правління.

8.18.                 У випадку проведення опитування рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини всіх членів Правління. Члени Правління повинні проголосувати у термін, що не перевищує 7 (семи) робочих днів з дати надсилання питання.

8.19.                 Прийняті Правлінням рішення оформляються протоколом. Протоколи підписуються Президентом або особою, що його заміщує, та Секретарем засідання і зберігаються в порядку, визначеному Правлінням. На підставі прийнятих рішень Президент Федерації видає розпорядження та накази, що є обов’язковими до виконання всіма посадовими особами та працівниками Федерації.

8.20.                 Члени Правління здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть отримувати від Федерації компенсацію пов’язаних з цим витрат.

 

9.                           ПРЕЗИДЕНТ. ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

9.1.                     Президент очолює Правління та є вищою посадовою особою Федерації, яка має право представляти Федерацію у відносинах з третіми особами, та виконавчим органом Федерації.

9.2.                     Президент звітує про результати своєї роботи за рік на чергових Загальних зборах. У випадку визнання роботи Президента незадовільною, Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове усунення Президента з посади, для чого скликається позачергові Загальних збори, але не раніше, ніж через 3 (три) місяці. До проведення таких позачергових Загальних зборів Президент вважається тимчасово відстороненим від посади, а його обов’язки виконує Віце-Президент. У випадку дострокового усунення Президента з посади новим Президентом автоматично стає Віце-Президент.

9.3.                     В межах своєї компетенції Президент:

9.3.1.               забезпечує загальне керівництво діяльністю Федерації та Правління щодо реалізації статутної мети та завдань Федерації;

9.3.2.               представляє Федерацію у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, членами Федерації, приватними особами, діє від імені Федерації без довіреності та вчиняє від імені Федерації юридично значущі дії;

9.3.3.               головує на чергових і позачергових Загальних зборах та засіданнях Правління;

9.3.4.               має право скликати позачергові засідання Правління;

9.3.5.               має право підписувати будь-які документи, що стосуються діяльності Федерації, утому числі, але не виключно заяви, скарги, довіреності;

9.3.6.               забезпечує координацію діяльності Місцевих осередків та інших структурних підрозділів Федерації;

9.3.7.               виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства України.

9.4.                     Президент обирається Загальними зборами шляхом відкритого голосування терміном на 6 (шість) років. Новообраний Президент вступає на посаду з моменту закінчення Загальних зборів, на яких його було обрано. Після закінчення терміну повноважень Президента він отримує посаду Президента у відставці і зберігає цю посаду до закінчення повноважень наступного Президента, який стає Президентом у відставці.

9.5.                     Кандидатури на посаду Президента можуть бути запропоновані будь-яким членом Федерації або шляхом самовисування і мають бути подані Виборчій комісії у письмовій формі, разом із письмовою згодою кандидата не менше, ніж за 2 (два) місяці до дати проведення Загальних зборів, на яких мають відбутися вибори. Форми подання та згоди встановлюються Виборчою комісією.

9.6.                     Кандидатури на посаду Президента висуваються з числа осіб, які на момент висування є:

9.6.1.               членами Правління або членами Ревізійної комісії або головами Місцевих осередків.

9.7.                     Віце-президентобирається Загальними зборами разом з Президентом шляхом відкритого голосування терміном на 6 (шість) років. Новообраний Віце-Президент вступає на посаду з моменту закінчення Загальних зборів, на яких його було обрано. Кандидатура на посаду Віце-Президента може бути запропонована будь-яким кандидатом на посаду Президента, висунутим відповідно до пункту 9.5. цього Статуту, і має бути подана Виборчій комісії у письмовій формі, разом із письмовою згодою кандидата, не менше, ніж за 2 (два) місяці до дати проведення Загальних зборів, на яких мають відбутися вибори. Форми подання та згоди встановлюються Виборчою комісією. Віце-Президент виконує обов’язки Президента у разі його відсутності, виконує поточну роботу за дорученням Президента та здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

9.8.                     Президент, Віце-Президент здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть отримувати від Федерації компенсацію пов’язаних з цим витрат.

 

10.                       ВИБОРЧА КОМІСІЯ

10.1.                 Виборча комісія відповідає за організацію проведення виборів учасників Загальних зборів, Правління, Президента, Віце-Президента та Ревізійної комісії.

10.2.                 Виборча комісія обирається Загальними зборами у складі 3 (трьох) осіб на чолі з Головою.

10.3.                 У випадку дострокового припинення повноважень члена Виборчої комісії на його місце Правлінням тимчасово призначається інший член Виборчої комісії. Таке рішення Правління підлягає затвердженню на найближчих Загальних зборах. Якщо відповідне рішення Правління не затверджене, такий тимчасово призначений член Виборчої комісії вибуває з її складу, проте всі рішення Виборчої комісії, прийняті за участю такого члена, є чинними.

10.4.                 Термін повноважень членів Виборчої комісії – 3 (три) роки (з правом повторного обрання на цю посаду на наступний термін). Члени Виборчої комісії зберігають свої повноваження до обрання нового складу Виборчої комісії.

10.5.                 Виборча комісія приймає регламент своєї роботи та інші документи.

10.6.                 Засідання Виборчої комісії є повноважними, якщо на них присутні більше половини членів. Рішення Виборчої комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У випадку рівного розподілу голосів приймається рішення, за яке голосував Голова Виборчої комісії.

10.7.                 Положення про Виборчу комісію затверджується Правлінням.

 

11.                       РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

11.1.                 Ревізійна комісія – орган Федерації, який здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, станом та обліком матеріальних цінностей Федерації. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Правління не рідше одного разу на 2 (два) роки та звітує про свою діяльність перед Загальними зборами.

11.2.                 Ревізійна комісія у складі 3 (трьох) осіб обирається Загальними зборами шляхом відкритого голосування терміном на 3 (три) роки. Головою або членом Ревізійної комісії не може бути Президент, член Правління, та Головний бухгалтер Федерації. Голова Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією на строк її повноважень.

11.3.                 Ревізійна комісія контролює:

11.3.1.           виконання бюджету Федерації;

11.3.2.           використання коштів та майна Федерації.

11.4.                 Ревізійна комісія також здійснює інші функції, передбачені Положенням про Ревізійну комісію.

11.5.                 Ревізійна комісія подає звіти про результати проведених ревізій та перевірок на розгляд Загальних зборів та Правління. Ревізійна комісія діє на підставі Положення про неї, затвердженого Загальними зборами.

11.6.                 Голова та члени Ревізійної комісії здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть отримувати від Федерації компенсацію пов’язаних з цим витрат.

 

12.                       ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФЕДЕРАЦІЇ

12.1.                 Федерація є унітарною організацією.

12.2.                 Федерація має Місцеві осередки у областях України, містах Києві та Севастополі, а також у Автономній республіці Крим.

12.3.                 Місцеві осередки створюються за територіально-адміністративною ознакою та діють згідно Положення про Місцеві осередки Федерації, що затверджується Правлінням.

12.4.                 Роботою Місцевого осередку керує Голова Місцевого осередку, який призначається та звільняється Правлінням за поданням загальних зборів Місцевих осередків.

12.5.                 Місцеві осередки не є юридичними особами та легалізуються шляхом повідомлення відповідно до чинного законодавства України.

12.6.                 Для виконання окремих значних заходів чи програм за рішенням Правління Федерації можуть бути створені інші структурні підрозділи.

12.7.                 Кожний відповідний структурний підрозділ Федерації очолює голова структурного підрозділу, який затверджується Правлінням.

12.8.                 Будь-який із зазначених у цій статті Статуту структурних підрозділів може бути реорганізований або ліквідований за рішенням Правління.

 

 

13.                       КОШТИ ТА МАЙНО ФЕДЕРАЦІЇ

13.1.                 Федерація здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності згідно з чинним законодавством України.

13.2.                 Для здійснення статутної діяльності Федерація отримує кошти та майно з наступних джерел:

13.2.1.           кошти або майно, які надходять від членів Федерації безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (вступні, членські, цільові та інші внески членів);

13.2.2.            кошти або майно, які надходять від третіх осіб безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

13.2.3.           пасивні доходи в розумінні Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

13.3.                 Розпорядження майном Федерації здійснюють у межах визначеної цим Статутом компетенції відповідні органи Федерації.

13.4.                 Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Федерації, несе Федерація. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Федерації у користування, несе сторона, визначена відповідним договором (угодою).

13.5.                 Федерація самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Щорічний бюджет Федерації розробляється Правлінням Федерації та затверджується Правлінням.

13.6.                 Поточні витрати здійснюються Президентом самостійно відповідно до затвердженого бюджету (кошторису) Федерації. Якщо поточні квартальні витрати Федерації перевищують встановлений згідно бюджету квартальний ліміт, витрачання коштів здійснюється Президентом за погодженням із Правлінням Федерації.

13.7.                 Кошти та майно Федерації не підлягають розподілу між її членами, не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Федерації.

13.8.                 Кошти та інше майно Федерації, в тому числі у разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами і повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу державного бюджету України.

 

14.                       ПРОЗОРІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

14.1.                 Федерація, створені нею установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової служби та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України. Федерація подає у встановленому порядку фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.

14.2.                 Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Президента та Головного бухгалтера Федерації, голів та бухгалтерів Місцевих осередків.

14.3.                 Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

14.4.                 З метою забезпечення принципів прозорості та відкритості діяльності Федерації основні відомості про Федерацію та її діяльність мають розміщуватися на її Інтернет-сайті трьома мовами (українською, російською та англійською). Усі ресурси сайту Федерації мають бути відкритими для будь-якої зацікавленої особи (крім ресурсів, передбачених лише для членів Федерації).

14.5.                 Річний звіт Федерації поряд із характеристикою її основної діяльності за звітний період, має містити наступні відомості:

14.5.1.           стислий аналіз показників річної фінансової звітності Федерації;

14.5.2.           відомості про структуру доходів Федерації (членські внески, включаючи структуру доходів по певним регіонам; благодійні та спонсорські пожертвування, безповоротна фінансова допомога; пасивні доходи тощо);

14.5.3.           відомості про структуру видатків Федерації (адміністративні видатки, включаючи оплату послуг та компенсації витрат найманого персоналу, представницькі розходи; видатки на проведення заходів Федерації (із зазначенням частки фінансування заходів, спрямованих на досягнення основних цілей (виставки, конференції, круглі столи, професійні конкурси та змагання тощо), та заходів, що проводяться для неформального спілкування членів Федерації);

14.5.4.           про кількість найманих працівників Федерації та осіб, що виконували роботу для Федерації на підставі цивільно-правових угод, протягом звітного періоду.

14.6.                 Річний звіт та баланс Федерації складаються у строки, визначені чинним законодавством України.

14.7.                 Посадові особи Федерації несуть встановлену законодавством України відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

 

15.                       ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

15.1.                 Припинення діяльності Федерації може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації у порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом.

15.2.                 Реорганізація Федерації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 (дві третіх) голосів учасників правомочних Загальних зборів.

15.3.                 Ліквідація Федерації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 (дві третіх) голосів учасників правомочних Загальних зборів, або за рішенням суду.

15.4.                 Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією Федерації, за рішенням Загальних зборів призначається Ліквідаційна комісія.

15.5.                 Ліквідаційна комісія встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути менше 2 (двох) місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

15.6.                 З моменту призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Правління з керівництва справами Федерації.

15.7.                 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає Ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальних зборів.

15.8.                 Майно та інші активи Федерації, ліквідованої за рішенням Загальних зборів або суду, спрямовується на цілі, передбачені цим Статутом, шляхом їх передачі іншій неприбутковій організації або мають бути зараховані до доходу бюджету України.

15.9.                 Федерація вважається ліквідованою чи реорганізованою з моменту внесення запису про припинення діяльності Федерації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

 

16.                       НАБРАННЯ СТАТУТОМ ЧИННОСТІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

16.1.                 Цей Статут набирає чинності з моменту державної реєстрації Федерації, з врахуванням положень статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», згідно з якою об’єднання громадян набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

16.2.                 Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів в порядку, передбаченому цим Статутом.

16.3.                 Зміни до Статуту підлягають обов’язковій реєстрації та набирають чинності з моменту державної реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. До моменту державної реєстрації Правління на вимогу реєстраційного органу має право вносити до Статуту редакційні поправки до затверджених Загальними зборами змін до Статуту (які принципово не змінюють затверджених Загальними зборами змін).